Algemene voorwaarden Gouwetechniek
1.Offertes zijn vrijblijvend voor beide partijen.
2.Bij werk uitgevoerd op basis van uurloon wordt aan het eind van iedere werkweek materiaal en loon van die week rekening afgerekend, de eindafrekening na oplevering dient binnen 14 dagen na factuur- datum te worden voldaan. Behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
3.Bij aangenomen werk wordt een betalingsregeling in acht genomen van 40% voor aanvang, 30% halverwege het werk en 30% plus het eventuele meerwerk binnen 14 dagen na factuurdatum. Zie ook punt 22.
4.Bij overschrijding van de betalingstermijn zal 2% per maand van het uitstaande bedrag in rekening gebracht worden, plus administratiekosten.
5.Na 2 maanden zal Gouwetechniek een incasso bureau inschakelen. De kosten hiervan zullen in meerdering op de rekening worden gebracht.
6.Verrekening van meer- en minderwerk vind plaats:
-Ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering.
-Ingeval van aanwijzing door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen.
-Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
7.Het werk wordt als voltooid beschouwd:
-na oplevering.
-wanneer Gouwetechniek de eindafrekening heeft gestuurd.
-bij ingebruikname van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als voltooid wordt beschouwd.
8.Na voltooiing van het werk is de Gouwetechniek niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij het werk een verborgen gebrek bevat en Gouwetechniek daarvan binnen 7 dagen na ontdekking mededeling is gedaan.
9.Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen van andere vorderingen op te schorten en niet het recht om de betaling van het niet betwistte gedeelte van de vordering op te schorten.
10.Reclames dienen met reden omkleed schriftelijk te geschieden.
11.Wanneer er zich prijsverhogingen voor lonen, bouwstoffen, materialen, e.d. mochten voordoen, dan houden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan u in rekening te brengen.
12.De datum van het werk, c.q. levering van materialen worden slechts bij benadering opgegeven.
13.Gouwetechniek zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
14.Gouwetechniek is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt,
-voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel,
-evenals aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden,
-voor zover ontstaan door grove schuld van Gouwetechniek.
15.De opdrachtgever zorgt ervoor dat Gouwetechniek tijdig kan beschikken over:
-de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzingen van Gouwetechniek.
-Over het object waaraan of waarin het werk moet worden uitgevoerd.
-Bouwstroom en water.
16.Het benodigde water en elektriciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.
17.De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk niet gestremd wordt door werkzaamheden en/of leveringen van derden op de plaats van het werk.
18.Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvan de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
19.De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven c.q. geleverde materialen, constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
20.Het werk, ofwel de plek waar het werk plaatsvindt wordt veegschoon opgeleverd.
21.Bij onderaanneming zorgt de hoofdaannemer voor afvoer afval.
22.Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze door Gouwetechniek schriftelijk zijn bevestigd.
© 2010 - GouweTechniek | Alle Rechten Voorbehouden
Algemene voorwaarden
loodgieterswerk - sanitair - koud & warm water
centrale verwarming
- vloerverwarming - afwerking
mechanische ventilatie
- rioolwerk - totaalonderhoud
grondwerk
- service & beheer - 24 uur service